Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Rectificatie

Zulte Machelen Veerstraat/Dorpstraat - nieuwbouw van 18 woningen en aanleg publieke ruimte (riolering, nutsleidingen, wegeniswerken, groenaanleg)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Nationaal identificatienummer
KL
Postadres
Ravensteinstraat 12
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Hans Heyse
Telefoon
+32 92235045
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92330623

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.klehetvolk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zulte Machelen Veerstraat/Dorpstraat - nieuwbouw van 18 woningen en aanleg publieke ruimte (riolering, nutsleidingen, wegeniswerken, groenaanleg)

Referentienummer: 2018016

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211300 - Bouwen van woningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519794

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Reden tot rechtzetting: toevoeging bestanden aan de opdrachtsdocumenten. Er zijn twee extra documenten toegevoegd aan de opdracht, meer bepaald het administratief bestek VMB deel 1 (aanpassing klasse) en een verduidelijkingsdocument van het dossier. Deze documenten worden beschikbaar gesteld op elektronische wijze via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/263/ON/2018