Stad Halle
Rectificatie

R. Deboecklaan - bouw Zennebrug - aanstellen aannemer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Halle
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oudstrijdersplein 18
Plaats
Halle
Postcode
1500
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nancy Deschuyffeleer
Telefoon
+32 23659510
E-mail
[email protected]
Fax
+32 23659619

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.halle.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R. Deboecklaan - bouw Zennebrug - aanstellen aannemer

Referentienummer: 17OMM10037000nd

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524955

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
extra documenten toegevoegd
Te lezen:
extra documenten toegevoegd

Overige nadere inlichtingen

Extra plannen toegevoegd.