Stad Roeselare
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair in de stad Roeselare

Het stadsbestuur wenst het publiek een aangename en meest adequate wachtplaats aan te bieden bij het wachten op de bus of ander openbaar vervoer.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Roeselare
Postadres
Botermarkt 2, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Vandeputte

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Jaarlijkse geldelijke vergoeding door de inschrijver te betalen aan de stad.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Uittreksel uit het Centraal Strafregister
Dit attest moet niet bij de offerte gevoegd worden, maar zal enkel gevraagd worden aan de inschrijver wie de opdracht uiteindelijk gegund krijgt.
Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: [email protected]
Vermeld hierbij volgende gegevens:
1. Naam rechtspersoon
2. Ondernemingsnummer
3. Adres
4. Reden (= aanbesteding)

Economische en financiële draagkracht

1/ het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's met opgave van het bedrag waarvoor hij verzekerd is naar Belgisch recht.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van gelijkaardige opdrachten, minimaal drie, met een dimensie in de grootte-orde van de stad Roeselare, die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming uit te voeren en een lijst van de eventuele onderaannemers.
* een uitgebreide portfolio/technische catalogus met plannen, tekeningen, foto's in kleuren,...waardoor het bestuur zich een duidelijk beeld kan vormen en een goede beschrijving krijgt van het voorgestelde straatmeubilair, dit zowel op technisch vlak, op vlak van gebruikscomfort als qua esthetische kwaliteiten. De inschrijver dient ook een verkennende visie uit te schrijven met de wijze waarop hij deze opdracht benadert, in functie van de doelstellingen en de uitgangspunten die de opdrachtgever heeft verwoord in het technisch gedeelte van het bestek.
enkel de inschrijvers die voldaan hebben aan de eisen voorgesteld in de hierboven vermelde punten en die alle documenten hebben bijgevoegd, worden verder in aanmerking genomen.