Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en indienststellen, inclusief het onderhoud gedurende 12 maanden, van IBA's

Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en indienststellen, inclusief het onderhoud gedurende 12 maanden, van IBA's in:
Perceel 1: Domein A - Extensieve systemen
Perceel 2: Domein A - Compacte intensieve systemen in beton
Perceel 3: Domein A - Compacte intensieve systemen in kunststof
Perceel 4: Domein B - Extensieve systemen
Perceel 5: Domein B - Compacte intensieve systemen in beton
Perceel 6: Domein B - Compacte intensieve systemen in kunststof

Publicatiedatum
27-10-2014
Deadline
05-12-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45252210 - Bouwen van waterzuiveringsinstallatie
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Bas Koen Walter

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 3 maand op de uiterste datum van indiening van de kandidatuurstellingen, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de kandidatuurstelling;
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 3 maand op de uiterste datum van indiening van de kandidatuurstellingen, waaruit de professionele integriteit blijkt van de kandidaat-inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon);
Conform art. 65 van het KB van 16 juli 2012 zal TMVW de attesten m.b.t. niet-faillissement, fiscaal attest en RSZ zelf bij de bevoegde instanties opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Getuigschrift van erkenning of erkenningsaanvraag (fotokopie)
Naar de aard van de werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht, dient de kandidaat-inschrijver te bewijzen dat hij erkend is voor de categorie:
- Of C1 (gewone rioleringswerken)
- Of V (waterzuivering)
- Of G (grondwerken)
- Of elke andere erkenning met aantoonbare relevantie naar de aard van de werken
De kandidaat-inschrijver voegt in zijn kandidatuurstelling het bewijs dat hij voor één van deze categorieën erkend is.
De klasse waarin de kandidaat-inschrijver erkend dient te zijn, wordt geraamd in klasse 1 (aard en omvang van de verschillende deelopdrachten).

Vakbekwaamheid

Capaciteitsverklaring
De kandidaat-inschrijver dient aan te tonen over voldoende materieel (werktuigen en technische uitrusting) en werknemers te beschikken om de minimale bestekvoorwaarden (installatie van 5 IBA’s per week, per perceel) te kunnen realiseren, rekening houdend met het aantal percelen waarvoor hij inschrijft.
Hij voegt een verklaring betreffende bovenstaande toe aan zijn kandidatuurstelling.
Desgevallend voegt hij een bijkomende verklaring betreffende de inzetbaarheid van onderopdrachtnemers toe aan zijn kandidatuurstelling.
TMVW behoudt zich het recht voor om desgevallend en rekening houdend met deze verklaring het aantal percelen van een inschrijving voor meerdere percelen te verminderen in functie van wat aanvaardbaar lijkt en aldus de betreffende inschrijving in aangepaste vorm toch te kunnen selecteren.
Referenties & tevredenheidsattesten
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de kandidaat-inschrijver – per type installatie waarvoor wordt ingeschreven - minstens tien referenties van installaties, gerealiseerd in de loop van de laatste 5 jaar bij zijn kandidatuurstelling voegen. Hiervan dienen er drie tevredenheidsattesten te zijn.
De referenties moeten verplichtend vermelden:
- identificatie van de opdrachtgever;
- naam en functie van de verantwoordelijke afgevaardigde van de opdrachtgever;
- aard van de werken;
- aannemingsbedrag;
- tijdspanne, plaats en jaar van uitvoering;
- vermelding of de werken, al dan niet, gedeeltelijk werden uitgevoerd met een onderopdrachtnemer (+ gegevens onderopdrachtnemer).
De tevredenheidsattesten dienen hierbovenop te vermelden dat de installatie werd uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur en ondertekend te zijn door de leidende ambtenaar of de projectverantwoordelijke van het opdrachtgevend bestuur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!