VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Zwevezele
Rectificatie

Heraanleg speelplaats De Horizon

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Zwevezele
Nationaal identificatienummer
0449.582.231_625000
Postadres
Regenboogstraat 50
Plaats
Zwevezele
Postcode
8750
NUTS-code
BE257 - Arr. Tielt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bert Vanbosseghem
Telefoon
+32 498765163
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vrijescholenzwevezele.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379118

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg speelplaats De Horizon

Referentienummer: VZW VKBZ-1880_VP_Speelplaats_De_Horizon-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Heraanleg van de speelplaats van Basisschool De Horizon

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520981

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuwe administratieve bepalingen toegevoegd dd. 19/06/2020