vzw Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk
Rectificatie

Relighting

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk
Nationaal identificatienummer
0410.205.971_578554
Postadres
Karenveldstraat 23
Plaats
Opwijk
Postcode
1745
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Erik Olbrechts
Telefoon
+32 468234037
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://vko.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376053

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Relighting

Referentienummer: vzw VKO Opwijk-VKO04-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Vervangen van bestaande verlichting door LED

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517011

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In het begeleidend document vindt u een e-mail adres voor het elektronisch indienen van de offertes