Rectificatie

Buitengewoon onderhoud Huisjes

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Retie
Nationaal identificatienummer
0207.504.477_23103
Postadres
Markt 1
Plaats
Retie
Postcode
2470
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Van Olmen
Telefoon
+32 14389241
E-mail
peter.van.olmen@retie.be
Fax
+32 14372736

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.retie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295566

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Buitengewoon onderhoud Huisjes

Referentienummer: Retie-230941_02-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Signalisatie van de werken
- Opbreken lijnvormige elementen, …
- Wegherstellingswerken
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- …

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500492

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden toegevoegd op e-Notification.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!