Rectificatie

Natuurinrichtingsproject Vrieselhof: uitvoeringsdossier 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer
BE 0236.506.685
Postadres
Gulden Vlieslaan 72
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stijn Sempels
Telefoon
+32 14258323
E-mail
stijn.sempels@vlm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.vlm.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Natuurinrichtingsproject Vrieselhof: uitvoeringsdossier 1

Referentienummer: VLM-PPP08P-1156/7042/ANT/2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112200 - Afgraven van grond

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken omvatten graafwerken; rooiingswerken en overige inrichtingswerken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534660

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De opening van de offertes wordt verschoven naar 27/11/2017 om 14:00 uur omdat er een plan ontbrak dat initieel niet mee opgeladen is.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!