Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Aankondiging van een opdracht

Oosterweelverbinding - Rechteroever

De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond Antwerpen, de R1, volledig rond en zorgt zo voor vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen. In de omliggende woonwijken verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de geluidshinder en komt er meer open ruimte en groen. Zo biedt de Oosterweelverbinding niet enkel een oplossing voor de dagelijkse files, maar zorgt ze er tegelijk voor dat het aangenamer wonen, werken en vertoeven wordt in Antwerpen en omgeving.
De werken die tot de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen leiden, gaan van start in 2017. Deze werken zijn opgesplitst in een aantal (deel)projecten, waaronder het project Rechteroever.
De Opdracht ‘Oosterweelverbinding – Rechteroever’ bestaat uit twee percelen, nl. het perceel ‘Haven’ en het perceel ‘R1 Noord’.
Meer informatie over het voorwerp van elk van de percelen wordt gegeven in Bijlagen 1 en 2 bij deze aankondiging, alsook in paragraaf 1.3 van de Selectieleidraad.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
01-03-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221241 - Bouwen van verkeerstunnel
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233110 - Aanleggen van snelweg
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Ter attentie van
Gert Osselaer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1600000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De Kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de Kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen
voorzien in artikel 61 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 en artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU.
BAM vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten,
teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in artikel 61 van
het KB Plaatsing van 15 Juli 2011 en artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU:
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 61, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 3° (misdrijf
professionele integriteit) van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 en artikel 57, lid 1, punten a), b), c) en e) van
de Richtlijn 2014/24/EU: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een
gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde
eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 1 maand oud).
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 57, lid 1, punten d) (terroristische misdrijven of strafbare feiten in
verband met terroristische activiteiten dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van
een dergelijk misdrijf of strafbaar feit) en f) (kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel) van de Richtlijn
2014/24/EU: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan
(uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 1 maand oud).
 De uitsluitingsgronden voorzien in artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU zijn ook van toepassing op ieder lid
van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Kandidaat en op iedere persoon die daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.
Teneinde te bewijzen dat de Kandidaat zich niet bevindt in deze uitsluitingsgrond, dient hiertoe een uitdrukkelijke
verklaring op erewoord verstrekt te worden, als onderdeel van het Deelnemingsformulier (zie Bijlage 1 bij de
Selectieleidraad).
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 61, §2, 1° (faillissement e.a.) en 2° (aangifte faillissement e.a.)
van het KB Plaatsing van 15 Juli 2011 en artikel 57, lid 4, punt b) van de Richtlijn 2014/24/EU: een attest
houdende niet-faillissement van de Rechtbank van Koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde
eisen is voldaan (attest max. 1 maand oud).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 61 §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen) van het KB Plaatsing van 15
Juli 2011 en artikel 57, lid 2 van de Richtlijn 2014/24/EU: een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of
een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of
herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal
t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 61, §2, 6° (belastingen) van het KB Plaatsing van 15 Juli 2011
en artikel 57, lid 2 van de Richtlijn 2014/24/EU: een recent attest van de directe belastingen en van de
BTW-administratie of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het
land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (attest max. 1 maand oud).
• Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen) van het
KB Plaatsing van 15 Juli 2011 en artikel 57, lid 4, punten c) en h) van de Richtlijn 2014/24/EU: de Kandidaat kan
volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord, als onderdeel van het Deelnemingsformulier (zie Bijlage
1 bij de Selectieleidraad).
Indien de Kandidaat de voormelde documenten inzake de uitsluitingsgevallen om gegronde redenen niet kan
aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien,
door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een
bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende
toestanden van uitsluiting bevindt.
Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) uitsluitingsgronden: zie paragraaf 2.2 van de
Selectieleidraad.

Economische en financiële draagkracht

De Kandidaat moet aantonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van het perceel of de percelen van de Opdracht waarvoor hij een aanvraag tot deelneming indient en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor de Aanbestedende Dienst met zich mee te brengen, in de zin van artikel 67, §1 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 en artikel 58, lid 1 en lid 3 van Richtlijn 2014/24/EU.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal voor elk perceel afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• De algemene financiële en economische toestand van de Kandidaat.
• Het behalen door de Kandidaat van een minimale jaarlijkse totale omzet van 300.000.000 EUR (excl. BTW), voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren.
De Kandidaat die een aanvraag tot deelneming indient voor zowel perceel 1 als perceel 2 moet, op het ogenblik van de gunning van de Opdracht, evenwel een minimale jaarlijkse totale omzet behalen van 500.000.000 EUR (excl. BTW), voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren.
BAM vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• Een bankverklaring overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van KB Plaatsing van 15 juli 2011.
• De jaarrekeningen van de Kandidaat van de laatste drie beschikbare boekjaren, desgevallend zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (indien de wetgeving van het land van de Kandidaat deze neerlegging voorschrijft).
• Een verklaring betreffende de totale omzet van de Kandidaat, voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren.
Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) financieel-economische draagkracht: zie paragraaf 2.3 (a) van de Selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Zal uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht, de Kandidaat die een aanvraag tot deelneming indient voor perceel 1 en/of voor perceel 2 en wiens:
• Algemene financiële en economische toestand door BAM onvoldoende wordt geacht (cf. insolvabel, niet voldoende liquiditeit, e.d.); en/of
• Totale omzet op jaarbasis minder bedraagt dan 300.000.000 EUR (excl. BTW), voor één of meer van de laatste drie beschikbare boekjaren.

Vakbekwaamheid

De Kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van het perceel of de percelen van de Opdracht waarvoor hij een aanvraag tot deelneming indient, in de zin van artikel 69 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 en artikel 58, lid 1 en lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal voor elk perceel afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring.
BAM vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van maximum vijf referenties, waarvan minimum drie referenties relevant moeten zijn voor de uitvoering van deze Opdracht. Indien door een Kandidaat meer dan vijf referenties zouden worden ingediend, kan de Aanbestedende Dienst zich beperken tot het beoordelen van de vijf referenties die als eerste in de aanvraag tot deelneming zijn opgenomen.
Opdat een referentie relevant is, zowel naar voorwerp als naar waarde toe, is tegelijkertijd vereist:
Referentie type A
• Dat de referentie betrekking heeft op de bouw van een tunnel d.m.v. het Cut & Cover principe.
De tunnel dient niet noodzakelijk volledig d.m.v. het Cut & Cover principe te zijn gerealiseerd, een referentie kan ook relevant zijn indien slechts een gedeelte van de tunnel d.m.v. het Cut & Cover principe werd uitgevoerd (zoals bv. de delen voor en na een afzinktunnel), met dien verstande dat de financiële waarden zoals hieronder vermeld steeds moeten zijn bereikt.
• Dat de totale waarde van de uitgevoerde werken uit deze referentie minimum 200.000.000 EUR (excl. BTW) bedraagt.
• Dat de waarde van de door de Kandidaat zelf uitgevoerde relevante werken uit deze referentie minimum 50.000.000 EUR (excl. BTW) bedraagt. Opdat deze werken relevant zouden zijn moeten ze dus specifiek betrekking hebben op het deel van de tunnel dat werd uitgevoerd d.m.v. het Cut & Cover principe. Tevens moeten deze werken door de Kandidaat zelf zijn uitgevoerd.
• Dat de referentie is afgerond binnen de laatste vijf jaar.
Referentie type B
• Dat de referentie betrekking heeft op de realisatie van een diepwand met een lengte (d.i. uitgravingsdiepte) van minimum 20 meter.
• Dat de waarde van de door de Kandidaat zelf uitgevoerde relevante werken uit deze referentie minimum 20.000.000 EUR (excl. BTW) bedraagt. Opdat deze werken relevant zouden zijn dienen ze dus specifiek betrekking te hebben op de realisatie van een diepwand met een lengte (d.i. uitgravingsdiepte) van minimum 20 meter. Tevens moeten deze werken door de Kandidaat zelf zijn uitgevoerd.
• Dat de referentie is afgerond binnen de laatste vijf jaar.
Van ieder type referentie (type A en type B) moet minimum één relevante referentie worden opgegeven.
Elke referentie dient door de Kandidaat nader te worden toegelicht. De Aanbestedende Dienst benadrukt dat de Kandidaat daarvoor verplicht gebruik maakt van het bij de Selectieleidraad gevoegde modelformulier in Bijlage 2.
Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van
de) technische bekwaamheid: zie paragraaf 2.3. (b)
van de Selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Zal uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht, de Kandidaat die een aanvraag tot deelneming indient voor perceel 1 en/of voor perceel 2 en die:
• Minder dan drie relevante referenties aanlevert.
• Niet minstens één relevante referentie indient betreffende de bouw van een tunnel d.m.v. het Cut & Cover principe (referentie type A).
• Niet minstens één relevante referentie indient betreffende de realisatie van een diepwand met een lengte (d.i. uitgravingsdiepte) van minimum 20 meter (referentie type B).