Aankondiging van een opdracht

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UVC Brugmann
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Arthur Van Gehuchtenplein 4
Plaats
Brussel
Postcode
1020
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Laurence Caussin
Telefoon
+32 24773661
E-mail
laurence.caussin@chu-brugmann.be
Fax
+32 24772503

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.chu-brugmann.be/nl/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/35/16L/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

Referentienummer:   13053.004 - Tx/HO/14-550

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UVC Brugmann, Arthur Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische kwaliteit  / Weging:   35

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   60

Kostencriterium - Naam:   Dossieropbouw  / Weging:   5

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   19-03-2018

Einde:   16-11-2018

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Onderhoud van de schouw, de ketels en de branders gedurende en na de garantieperiode.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Teneinde na te gaan of de aannemer niet uitgesloten dient te worden van de toegang tot gunningsprocedure, dient de inschrijver aan volgende voorwaarden te voldoen.
Verplichte uitsluitingsgronden:
• Niet veroordeeld zijn bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde gegaan is voor:
1. deelname aan criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek
2. omkoping als bedoeld in de art. 246 en 250 van het Strafwetboek
3. fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002
4. witwassen van geld als bedoeld in art. 5 van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Facultatieve uitsluitingsgronden:
1. Niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren,
2. of daarvan aangifte hebben gedaan
3. Niet veroordeeld zijn door een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast
4. Bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fouten hebben begaan
5. Voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen
6. In orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is
7. Geen valse verklaringen hebben afgelegd bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of deze inlichtingen verstrekken.
Door deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in één van de hierboven vermelde uitsluitingsgevallen.
Volgende documenten worden op papier bij de offerte gevoegd:
• RSZ attest voorlaatste kwartaal
• Uittreksel uit het strafregister (vennootschap)
• Fiscale verplichting (telemarc@minfin.fgov.be)
• Faillissement
• de hieronder vermelde documenten in verband met de kwalitatieve selectie
Buitenlandse inschrijvers dienen de in hun land toepasselijke documenten voor te leggen om te bewijzen dat ze zich niet in de vermelde uitsluitingsgevallen bevinden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s
* Passende bankverklaring (= minstens een omstandige verklaring van de bank omtrent het financieel vermogen van de aannemer)
* verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt over de laatste 3 beschikbare boekjaren

Eventuele minimumeisen:

Deze verzekering dient geldig te zijn tijdens de uitvoeringsperiode en de dekking van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft doorlopen na de uitvoering van de opdracht.
De minimale omzet dient tweemaal het inschrijvingsbedrag te zijn.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* lijst van minimum drie werken van de laatste 5 jaar, van cv installaties >10 MW verwarmingsproductiecapaciteit, met attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten vermelden het bedrag en de aard van de werken, de plaats van uitvoering en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Er wordt aangegeven of de werken regelmatig tot een goed einde zijn gebracht en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.
* verklaring van gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en omvang van kader gedurende laatste 3 jaar.
* studie- en beroepskwalificaties van aannemer, kaderpersoneel, verantwoordelijke van de
leiding van de werken

Eventuele minimumeisen:

nvt
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 5
in overeenstemming met bedrag offerte, doordat:
a/ ofwel de inschrijver, geen THV zijnde, over dergelijke erkenning beschikt,
b/ ofwel één lid van de THV over dergelijke erkenning beschikt en een verbintenis conform art. 74 van het KB van 15/07/2011 toegevoegd wordt, deze verbintenis voldoet eveneens aan punt c
c/ ofwel door beroep te doen op een onderaannemer waarbij de inschrijver beroep doet op art. 74 van het KB van 15/07/2011 door voorlegging bij de offerte van de verbintenis zoals bedoeld in art. 74 waarbij deze verbintenis eveneens de intentieverklaring tot het afsluiten van de onderaannemingsovereenkomst met vermelding van alle artikels van onderhavige opdracht aangeduid op de samenvattende meetstaat van deze opdracht die door de onderaannemer zullen uitgevoerd worden. De klasse van erkenning van deze onderaannemer dient te overeen te stemmen met het bedrag van de werken die aan hem zullen toevertrouwd worden.
Bij de aanbesteding zal nagegaan worden of er inhoudingsplicht is op vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   08-07-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

Plaats:   zaal Heusquin, 1ste verdieping, gebouw A (hoofdingang), CHU Brugmann, Arthur Van Gehuchtenplein 4, 1020 Laeken

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De opdrachtdocumenten zijn tevens in het Frans beschikbaar.
Les documents sont aussi disponible en Français.
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
Voor het plaatsbezoek dient de aannemer zich te melden op datum van 13 december 2017 om 9.00 uur aan de ingang van gebouw Z3 (stookplaats). Verplichte inschrijving per e-mail op het adres van info@ingenium.be t.a.v. Bart Vandemaele en aan bart.vandemaele@ingenium.be.
Elke kandidaat-inschrijver mag slechts aan één plaatsbezoek (voor- OF namiddag) deelnemen. Er mogen maximaal 2 personen per kandidaat-inschrijver deelnemen aan het plaatsbezoek. Het nemen van foto’s is toegestaan.
De inschrijver wordt verondersteld zich ter plaatse rekenschap te geven van alle eventuele moeilijkheden en hier bij zijn prijsopgave rekening mee te houden. Latere verrekeningen omwille van een slechte inschatting van de reële situatie worden niet aanvaard.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017