Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Rectificatie

PG0440-20140B - Heraanleg busstation, parking en omliggende wegenis te Zelzate

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ragheno Business Park - Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Blomme
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280826

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PG0440-20140B - Heraanleg busstation, parking en omliggende wegenis te Zelzate

Referentienummer: De Lijn-PG0440-20140B-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Heraanleg busstation Zelzate, de nabijgelegen parking en de omliggende wegenis.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524489

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
6
Te lezen:
9

Overige nadere inlichtingen

VOLGENDE DOCUMENTEN WORDEN NIEUW OPGELADEN: - TWB 001 20170810 PG0440 20140B.pdf - PG0440 20140B - Specificaties met betrekking tot as-built dossier dienstgebouw.pdf - PG0440 20140B - Digitale offerte 20170810.pdf: nieuwe meetstaat.