Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Groenonderhoud in het district D312 Kortrijk

Groenonderhoud in het district D312 Kortrijk
Deze aanneming omvat hoofdzakelijk :
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
-Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerken aan de bestaande grasbermen en beplanting.
-Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.
-Het netheidsonderhoud (oprapen en verwijderen van zwerfvuil).
-Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).
-Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.
-Het ruimen sloten.
-Het profileren van bermen door afgraving.
-Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.
-Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.
-Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.
-het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
45112200 - Afgraven van grond
45232452 - Afwateringswerkzaamheden
45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden
77211500 - Onderhouden van bomen
77211400 - Vellen van bomen
77341000 - Snoeien van bomen
77211300 - Rooien van bomen
77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 - Onkruidverdelging
77314100 - Aanleggen van gazons
77315000 - Zaaiwerkzaamheden
90500000 - Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90511300 - Diensten voor het verzamelen van straatafval
90640000 - Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ing.Danny Van Cauwenberghe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

art 61 kb plaatsing is van toepassing + onderstaande uit bestek :
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
-voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
-voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
-en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:
-een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
-een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
-een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en BTW).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid door de volgende referenties:
Een referentielijst (minstens 3 referenties met elk een minimumbedrag van 150.000,00 euro incl. BTW) van gelijkaardige of vergelijkbare werkzaamheden, zoals opgesomd in de werkbeschrijving op pagina 5, die door de inschrijver werden uitgevoerd, op gewestwegen met minimum 2x2 rijstroken gescheiden door een middenberm of op gewone gewestwegen of gemeentewegen of tijdens de nacht, minimaal, tijdens de laatste 3 jaar.Deze referentielijst dient steeds volgende gegevens te bevatten:
- de aard van de uitgevoerde werkzaamheden
- de uitvoeringsperiode
- het besteknummer en/of het dossiernummer van de contracten
- de opdrachtgever, zo mogelijk ook van de leidende ambtenaar
- het aannemingsbedrag
Deze lijst dient vergezeld te zijn van een verklaring van goede uitvoering, ondertekend door de betreffende opdrachtgevers, per contract. Indien deze verklaringen van goede uitvoering ontbreken zal de aanbestedende overheid deze zelf opvragen bij de vermelde opdrachtgevers.
Een verklaring van goede uitvoering is nietig, indien meer dan 5 overtredingen van de contractuele voorwaarden, vastgesteld bij proces-verbaal, daarin zijn vermeld, voor één contractjaar.
De inschrijver dient het bewijs te leveren dat hij beschikt over minimum 15 ongeschoolde en geschoolde arbeiders.
Een nominatieve lijst hiervan dient voorgelegd en omvat zowel eigen personeel als personeel van eventueel in te zetten onderaannemers.
Verschillende opdrachten in het kader van dit aannemingscontract dienen uitgevoerd te worden door gecertificeerde boomverzorgers (European Treeworker/SA Certified Arborist). Het bewijs van scholing wordt aangetoond door het voorleggen van een kopie van de certificaten European Treeworker/SA Certified Arborist van de in te zetten gecertificeerde boomverzorgers. Degene die deelopdrachten binnen het onderhavige bestek uitvoert, moet een geldig certificaat ten allen tijde op eenvoudig verzoek van het bestuur kunnen voorleggen.
Een elementaire lijst van het materieel dat voor de uitvoering van deze aanneming zal worden aangewend, met eventueel inschrijvingsnummer (nummerplaat) en met vermelding van de hoofdkenmerken:
Maaimachines:
- aantal klepel-, cirkel- en vingermaaiers,
- aantal maai-zuigcombinaties,
- aantal met links gemonteerde maaiarm,
- aantal aangepaste voor onder vangrails.
Eventuele opraapmachines voor maaisel,
Vrachtwagens,
Knipbalk – takkenschaar, ketting- of cirkelzaag op draagarm,
Zaag- en/of scheermachines,
Hoogwerkers,
Freesmachines,
Botsabsorbeerders,
Andere machines.
Een nota en documentatie omtrent het door de dienstverlener gebruikte volgsysteem. Deze nota vermeldt welke gegevens door de aanbestedende overheid geraadpleegd kunnen worden, zowel in real time als na de uitvoering van de werkzaamheden. De beschikbaar te stellen gegevens dienen minstens een antwoord te bieden op de vragen wie, wat, waar en wanneer. Het gebruikte volgsysteem dient bijgevolg minstens voorzien te zijn van:
-tijdsregistratie per voertuig
-registratie van de afgelegde route (bij voorkeur via kaart) per voertuig

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A