Stad Mechelen
Rectificatie

Aanleg buitenruimte kinderkribbe Zwaluwstraat Mechelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Mechelen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 21
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koert Hendrickx
Telefoon
+32 15297531
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15297510

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mechelen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg buitenruimte kinderkribbe Zwaluwstraat Mechelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Referentienummer: 2017-OO-NG-160

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht bestaat uit onderstaande werken:
• Opbraak van verhardingen;
• Grondwerken;
• Aanleg nieuwe verhardingen in betonstraatstenen, betontegels, rubbervloer;
• Constrcutie van pergola, luifels, speeltoestellen, moestuinbakken, hekwerk e.d.;
• Groenaanleg en bijhorende onderhoud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525028

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Aanvullende documentatie
Te lezen:
Aanvullende documentatie

Overige nadere inlichtingen

Er is aanvullende documentatie voor deze opdracht betreffende de leistructuur frambozen. U kan deze documentatie raadplegen via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1205/01/2017.