AZ Delta vzw
Rectificatie

AZ Delta Roeselare - verbouwing blok X en blok M - perceel HVACS

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Delta vzw
Nationaal identificatienummer
0810.976.814_530136
Postadres
Rode-Kruisstraat 20
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 51236111
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdelta.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377876

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AZ Delta Roeselare - verbouwing blok X en blok M - perceel HVACS

Referentienummer: SDKE-8153-010-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

AZ Delta Roeselare - verbouwing blok X en blok M - perceel HVACS

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519454

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
9

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Aanvang
Te lezen:
01-09-2020

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Einde
Te lezen:
26-02-2021

Overige nadere inlichtingen

-