Rectificatie

Kanaal naar Charleroi - Oeverwerken ten behoeve van de bouw van de Sint-Annabrug in Halle

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Olivier Devriese
Telefoon
-
E-mail
olivier.devriese@wenz.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291144

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kanaal naar Charleroi - Oeverwerken ten behoeve van de bouw van de Sint-Annabrug in Halle

Referentienummer: AZS-16EI/17/102-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de vervanging of aanpassing van de bestaande oevers ten behoeve van de
bouw van de Sint-Annabrug in Halle.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534442

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De volgende documenten zijn toegevoegd aan het aanbestedingsdossier: - Het oude plan 2005b “Elevation et implantatation des pieux du mur de quai rive gauche – partie comprise entre la Passerelle du Parc et le Pont au Bois”; - De rekennota van de bestaande diep gefundeerde oevermuren opgenomen op het oude plan 2005_BIS “Mur de quai rive gauche entre Passerelle du Parc et Pont au Bois”; - De toenmalige rekenhypothesen en ontwerprichtlijnen van de spoorweginfrastructuur. Er zijn geen gegevens noch afmetingen bekend van de funderingsplaat onder de pijlers van de bestaande voetgangersbrug over de sporen.