AZ Sint-Dimpna
Rectificatie

perceel 3: vast meubilair - verbouwing neonatale

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Sint-Dimpna
Nationaal identificatienummer
0844.179.716_25672
Postadres
JB Stessensstraat 2,
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de heer D. Van Reeth
Telefoon
+32 14577235
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ziekenhuisgeel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310355

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

perceel 3: vast meubilair - verbouwing neonatale

Referentienummer: AZ Sint-Dimpna-0688_NEO_A003-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Verbouwing neonatale + diensten
perceel 3: vast meubilair

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515192

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gedetailleerde en samenvattende meetstaat werd opgesplitst tussen project neonatale en de rest. Project neonatale wordt in dit dossier toegewezen, rest dossier wordt gebruikt voor nazicht en rangschikking en tevens voor eenheidsprijzen raamcontract. Volgende files VERVALLEN: 0688_NEO_L_...offerteformulier werken.docx 180528_0688_NEO_A_...volledig lastenboek.pdf 180528_0688_NEO_L_...inschrijvingstabel.xlsx en worden vervangen door: 180613_0688_NEO_A_...volledig lastenboek.pdf 180613_0688_NEO_L_...offerteformulier werken.docx 180613_0688_NEO_L_...inschrijvingstabel NEONATALE.xlsx 180613_0688_NEO_L_...inschrijvingstabel UITBREIDING.xlsx