UZ Leuven
Rectificatie

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010815.P40: inkomzone west OPG3 - perceel natte technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UZ Leuven
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, dienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiep tav. Annelies Michiels
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291723

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor werken. Referentie TE010815.P40: inkomzone west OPG3 - perceel natte technieken

Referentienummer: UZ Leuven-TE010815.P40-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De realisatie van de inkomzone vormt het sluitstuk voor de realisaties binnen het ziekenhuiskwadrant in aansluiting met het onderzoeks- en onderwijskwadrant. Het project omvat een ondergronds parkeergebouw voor de campussite Gasthuisberg, met daarin circa 1000 parkeerplaatsen en een k&r-zone. Daarenboven behelst het project onder andere een centraal ontsluitingspunt (stijg-en daalpunt) en een verbindingstunnel.
De totale oppervlakte van het project bedraagt 43.000 m².

Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor de natte technieken zoals vernoemd in bovenvermelde opdracht.
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535158

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 225-467602

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

wijzigend bericht en aangepaste meetstaat