Rectificatie

Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vives Zuid vzw
Nationaal identificatienummer
0455.932.266_524405
Postadres
Doorniksesteenweg 145
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50305238
E-mail
mathias.reys@vives.be
Fax
+32 50305239

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vives.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295891

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk

Referentienummer: Vives Zuid vzw-2017/094-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-501936

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-034321

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende extra informatie werd nog toegevoegd via de link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/650/CW/2017 - Naar aanleiding van een vraag van verschillende aannemers, in bijlage schema’s met bijkomende stabiliteitsinfo omtrent de afdekking van de diverse nivo’s. - Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, in bijlage de excel versie van de detailmeetstaat van de post Stabiliteit Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking : Betreft post 01 Architectuur. In het project zijn diverse types zonnewering voorzien. Deze zijn aangegeven op de diverse gevelaanzichten per raamgeheel met een aanduiding zonnescreen type XX of valarmscherm raam type XX. Deze opdeling is overgenomen in de meetstaat en bestek onder de artikels : 40.91 – 40.92 – 40.93 – 40.94 – 40.95. In artikel 40.91 wordt voor het raamgeheel “ R0.30z / R1.41z “ een hoogte aangegeven van 6,95 m. Het betreft hier wel degelijk twee raamgehelen die boven elkaar gelegen zijn en onderling gescheiden worden met een vaste bekleding. Zie ook detail V1.16 waarin de onderlinge aansluiting tussen beiden is verduidelijkt. Het screengeheel omvat dus twee afzonderlijke screens, per raamgeheel = R0.30z en R1.41z, maar is in de gedetailleerde meetstaat als één geheel opgemeten. Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking en aanpassing : Betreft post 01 Architectuur. In het artikel 51.28.20 wordt voor materiaal en uitvoering verwezen naar art. 51.27.10. Dit is echter een verkeerde verwijzing. Dit dient aangepast te worden naar art. 51.28.10 ( in plaats van 51.27.10 ) Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking en aanpassing : Betreft post 01 Architectuur. In het artikel 80.11 wordt het aanbrengen van een glasvezeldoek voorzien als ondergrond voor de schilderwerken. Aangezien in een aantal volgende artikels wordt verwezen naar artikel 80.11 is het aanbrengen van een glasvezeldoek inbegrepen in volgende artikels : - 80.11.10. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton – wanden / één kleur per wand| - 80.11.20. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton – wanden / twee kleuren per wand - 80.11.30. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton – wanden / krijtverf - 80.13. binnenschilderwerken op gipskartonplaten - raamslagen In het artikel 80.12 wordt dit eveneens conform het bestek voorzien voor de plafondafwerking. Bij nazicht blijkt echter dat deze plafondafwerking bestaat uit deels vlakke gipskartonplaat en deels akoestisch geperforeerde gipskartonplaat. Aangezien de toepassing van glasvezeldoek op een akoestisch geperforeerde gipskartonplaat de vereiste akoestische eigenschappen van deze plafondafwerking in het gedrang brengt, dient deze geschrapt te worden voor de akoestisch geperforeerde plafondbeplating. Daarom worden volgende wijzigingen voorzien : - art. 80.12 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten – geperforeerde gipskarton plafonds o Wijziging van hoeveelheid in de meetstaat : de 13,32 m² volgens art 51.53.10 worden uit dit artikel verwijderd en toegevoegd aan een nieuw artikel 80.14 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten – gipskarton plafonds o Wijziging van de bestek omschrijving : de verwijzing naar art. 80.11 blijft behouden, met uitzondering van de toepassing van het glasvezeldoek. Dit dient niet voorzien te worden voor dit type plafonds. - art. 80.14 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten – gipskarton plafonds o Hoeveelheid = 13,32 m² ( verwijzing naar art. 51.53.10 ) o Omschrijving : identiek aan 80.12, maar inclusief de toepassing van het glasvezeldoek Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende aanpassing : Betreft post 02 Stabiliteit Bij nazicht blijkt dat een aantal trappen verkeerdelijk niet werden opgemeten in het art. 10.03.07.01 Trappen – treden en 10.03.07.02 Bordessen. Het betreffen de volgende trapgehelen : - buitentrap in de fietsenstalling ( verdieping -1 ) : verbinding tussen de fietsenstalling en de overdekte buitenruimte gelijkvloers o 18 treden o 2 bordessen, 4 m² - binnentrap verdieping +1 : o trap T1.02 : 11 treden o trap T1.03 : 21 treden + tussenbordes =>het tussenbordes werd wel opgemeten onder verwijzing C1.17 in het artikel 10.03.07.02 De hoeveelheid van deze artikels wordt als volgt gewijzigd : - art. 10.03.07.01 Trappen – treden : 216 i.p.v. 166 treden - art. 10.03.07.02 Bordessen : 8,2 i.p.v. 4,2 m² Zie het bijgevoegde schema van de ontbrekende trapgehelen in de opmeting.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!