Rectificatie

uitbreiding en verbouwing van basisschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Landen vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Molenbergstraat 25
Plaats
Landen
Postcode
3400
NUTS-code
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido IEVEN
Telefoon
+32 11693900
E-mail
architecten@groeppsk.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kolanden.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292647

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

uitbreiding en verbouwing van basisschool

Referentienummer: KOL vzw-16.05.2 VBS Sint-Gertrudis Grootveld-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

algemene aanneming : ruwbouw, afwerkingen en technieken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536476

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D
Te lezen:
Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Bestekken en aanvullende documenten te verkrijgen tegen betalen van de som van € 350,00 , bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 (BIC KREDBEBB) op naam van Architectengroep PSK nv. met vermelding van : dossier 16.05.2 uitbreiding en verbouwing basisschool Sint-Gertrudis Landen.
Te lezen:
De aanbestedingsdocumenten kunnen kosteloos opgevraagd worden via mail bij architecten@groeppsk.be. Bestekken en aanvullende documenten in papieren versie zijn tevens te verkrijgen tegen betaling van de som van € 350,00 , bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 (BIC KREDBEBB) op naam van Architectengroep PSK nv met vermelding van : dossier 16.05.2 uitbreiding en verbouwing basisschool Sint-Gertrudis Landen.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
Te lezen:
KOL VZW - Vrije Basisschool Sint-Gertrudis

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres
Te lezen:
Grootveldstraat 2

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaats
Te lezen:
Landen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Postcode
Te lezen:
3400

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Contactpersoon
Te lezen:
Jeroen Vanham

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
Te lezen:
+32 11882321

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
Te lezen:
jeroen.vanham@vrijebasisschoollanden.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Hoofdadres
Te lezen:
http://kolanden.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres van het kopersprofiel
Te lezen:
http://kolanden.be

Overige nadere inlichtingen

-