Rectificatie

uitbreiding en verbouwing van basisschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Landen vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Molenbergstraat 25
Plaats
Landen
Postcode
3400
NUTS-code
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido IEVEN
Telefoon
+32 11693900
E-mail
architecten@groeppsk.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kolanden.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292647

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

uitbreiding en verbouwing van basisschool

Referentienummer: KOL vzw-16.05.2 VBS Sint-Gertrudis Grootveld-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

algemene aanneming : ruwbouw, afwerkingen en technieken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536476

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D
Te lezen:
Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Bestekken en aanvullende documenten te verkrijgen tegen betalen van de som van € 350,00 , bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 (BIC KREDBEBB) op naam van Architectengroep PSK nv. met vermelding van : dossier 16.05.2 uitbreiding en verbouwing basisschool Sint-Gertrudis Landen.
Te lezen:
De aanbestedingsdocumenten kunnen kosteloos opgevraagd worden via mail bij architecten@groeppsk.be. Bestekken en aanvullende documenten in papieren versie zijn tevens te verkrijgen tegen betaling van de som van € 350,00 , bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 (BIC KREDBEBB) op naam van Architectengroep PSK nv met vermelding van : dossier 16.05.2 uitbreiding en verbouwing basisschool Sint-Gertrudis Landen.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
Te lezen:
KOL VZW - Vrije Basisschool Sint-Gertrudis

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres
Te lezen:
Grootveldstraat 2

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaats
Te lezen:
Landen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Postcode
Te lezen:
3400

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Contactpersoon
Te lezen:
Jeroen Vanham

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
Te lezen:
+32 11882321

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
Te lezen:
jeroen.vanham@vrijebasisschoollanden.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Hoofdadres
Te lezen:
http://kolanden.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres van het kopersprofiel
Te lezen:
http://kolanden.be

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!