Rectificatie

Zandsuppletie Mariakerke

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
Telefoon
+32 59554207
E-mail
kust@vlaanderen.be
Fax
+32 59507037

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.afdelingkust.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289556

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zandsuppletie Mariakerke

Referentienummer: AFD KUST-217.230-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45243000 - Kustverdedigingswerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als doel het veiligheidsniveau van het strand in Mariakerke te herstellen conform de randvoorwaarden en de (her)toetsing i.k.v. het Masterplan Kustveiligheid.
Opgelet: De strandwerken kunnen niet doorgaan in de maanden juni t.e.m. september behoudens het maken van de nodige afspraken met het (stads)bestuur en het verkrijgen van de benodigde schriftelijke toelatingen.
De werken omvatten het baggeren, transporteren en aanbrengen (profileren) van geschikt zeezand in het projectgebied.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533340

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1 omvat de publicatie van 4 bijkomende documenten: - 217.230_suppletie Mariakerke_bijlage7a_indicatief ontwerp.pdf - 217.230_suppletie Mariakerke_bijlage7b_indicatief ontwerp.dwg - 217.230_suppletie Mariakerke_bijlage7c_indicatief ontwerp profielen.pdf - 217.230_TWB1.pdf

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!