Rectificatie

Niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen - deel 3 Oostgericht begraven (fase 3) en modelgraftuin (fase 4)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Mechelen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 21
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koert Hendrickx
Telefoon
+32 15297531
E-mail
overheidsopdrachten@mechelen.be
Fax
+32 15297510

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.mechelen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen - deel 3 Oostgericht begraven (fase 3) en modelgraftuin (fase 4)

Referentienummer: Mechelen-PPP001-1231/7111/2017-OO--F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112400 - Graafwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532555

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijlage B (= milieu hygiënisch onderzoek) dient vervangen door 2 nieuwe bijlagen PMGCB17527 Kerkhof Mechelen_aangepast.pdf en ConformVerklaring_08112017141112_112912.pdf

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!