Rectificatie

Project 23.130/1 - Merksem, RWA-as Vaartkaai

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290503

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 23.130/1 - Merksem, RWA-as Vaartkaai

Referentienummer: AQFINFRA-23130lot1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- de opbraak van bestaande verhardingen en lijnvormige elementen
- het affrezen en opbreken van asfaltverharding
- het rooien van struiken/bomen
- de aanleg van rioleringsleidingen in open sleuf ca. 58 m
- de aanleg van rioleringsleidingen ø1800 m via doorpersing: ca. 305 m
- aanleg van pers- en ontvangstput in secanspalen
- aanpassingswerken aan leiding stormweerafvoer RWZI ø1400 mm
- aanpassingswerken aan effluentleiding RWZI ø1000 mm
- het herstel van verhardingen in asfalt en lijnvormige elementen in beton

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533625

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Technisch verslag en nieuwe meetstaat worden toegevoegd.