Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Aankondiging van een opdracht

4900001661: Kleine netuitbreidingen Riolering

4900001661: Kleine netuitbreidingen Riolering.
Sluiten van raamovereenkomsten voor kleine netuitbreidingen riolering. De werken zijn voornamelijk: de aanleg van een riolering, wegherstellingswerken, sleuf < 2,5 m diepte, overwegend in zachte berm, projecten max. 150 m lang, +/- 10 deelprojecten per perceel.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 10:10
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, BE
Ter attentie van
May Denier / Lydia Vandezande

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Ongeveer 2700000 euro excl. btw.

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

Tussen 2700000.00 EURen 2700000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Uittreksel uit het strafregister bijvoegen inzake het bedrijf (opvraagbaar via
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen
/uittreksel_strafregister)
2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen
3. Aangaande Belgische opdrachtnemers:
De via elektronische weg op Telemarc beschikbare attesten inzake de belastingen, heffingen en RSZ
zullen via elektronische weg (Digiflow/Telemarc) opgevraagd en gecontroleerd worden door Infrax.
De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet
onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte,
bedoeld in artikel 62 § 2 van het KB plaatsing 2011. Het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde
overheid moet bevestigen dat de opdrachtnemer, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag
bepaald voor de ontvangst van de aanvraag tot deelneming of offerte, al naargelang, is opgemaakt, op
die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:
De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvraag tot deelneming of offerte
waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

Vakbekwaamheid

Vereiste klasse te bepalen volgens inschrijvingsbedrag op jaarbasis.

Eventuele minimumeisen:

De vereiste erkenningscategorie is C, de volgens de raming vereiste erkenningsklasse is 3.