Rectificatie

Dendermonde, slopen van meergezinswoningen en het inrichten van terreinen op verschillende werfzones

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Volkswoningen CVBA
Nationaal identificatienummer
BE0400.189.732
Postadres
Begijnhoflaan 2
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Piet Pauwels
Telefoon
-
E-mail
piet.pauwels@devolkswoningen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.devolkswoningen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dendermonde, slopen van meergezinswoningen en het inrichten van terreinen op verschillende werfzones

Referentienummer: DenVol-2017/0514/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dendermonde, slopen van meergezinswoningen en het inrichten van terreinen op verschillende werfzones

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536537

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Document 6.DET Sloop 2017-12-04.pfd werd vervangen door een nieuw document. De juiste versie staat onderaan de lijst van bestekdocumenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!