Technische Diensten KU Leuven
Rectificatie

W10359 - Buitenaanleg Complex De Valk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Technische Diensten KU Leuven
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
W. de Croylaan 60A bus 5570
Plaats
Leuven
Postcode
3001
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aankoop
Telefoon
+32 16322081
E-mail
[email protected]
Fax
+32 16322982

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kuleuven.be/overheidsopdrachten

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280745

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

W10359 - Buitenaanleg Complex De Valk

Referentienummer: KULeuven-TD/66200-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

W10359 - Buitenaanleg complex 10310 - Complex De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven
Perceel 19A: Buitenaanleg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525213

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-08-2017
Te lezen:
28-08-2017

Overige nadere inlichtingen

-