Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM)
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van keerwand met talud, bluswaterleiding en bluswatervoorraadput; Lot 1 - Bouwen van keerwand met talud en bluswatervoorraadput

12540001 - Lot 1 Bouwen van keerwand met talud en bluswatervoorraadput:

* Voorafgaandelijk verwijderen van invasieve exoot: Japanse Duizendknoop;

* Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen;

* Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen;

* De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken;

* Het ruimen en dempen van de waterloop het Klein Schijn;

* Het bouwen van een keermuur;

* Het bouwen van een talud;

* Het aanleggen van bestratingen uit betonstraatstenen op steenslagfundering en herstellen van een cementbetonverharding;

* Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton;

* De groenaanlegwerken: aanplanten bosgoed en aanplanten van bomen, inzaaien van bermen en taluds;

* Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering.

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM)
Postadres
Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen, BE
Ter attentie van
Dirk Cleiren

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie besteksbepalingen.

Economische en financiële draagkracht

Zie besteksbepalingen.

Vakbekwaamheid

Categorie C1 of E1, klasse 6