Rectificatie

Project 22.696/1 (B217168) - Londerzeel, Aansluiting Lakeman - Linde via Drietorenstraat - Ursene Watermolenstraat - Lakeman

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290960

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 22.696/1 (B217168) - Londerzeel, Aansluiting Lakeman - Linde via Drietorenstraat - Ursene Watermolenstraat - Lakeman

Referentienummer: AQFINFRA-22696lot1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voorbereidende werken
• Alle straten, opbraakwerken rijwegverharding en/of voet- en fietspadverhardingen
• Drietorenstraat, rooien van bomen en struiken
• Kasteelstraat, rooien van bomen en struiken
Rioleringswerken
• Ursene, aanleg DWA-leiding ø250mm gres over een lengte van 780m
• Ursene, aanleg RWA-leiding ø400mm gewapend beton over lengte van 72m
• Ursene, profileren bestaande grachten
• Ursene, aanleg persleiding ø125mm HDPE onder spoorweg door middel van gestuurde boring
• Ursene, aanleg persleiding ø125mm HDPE in open sleuf
• Ursene, bouwen van pompstation
• Drietorenstraat, bouwen van 2 overstortconstructies
• Drietorenstraat, aanleg van bufferleiding ø1200mm, gewapend beton
• Drietorenstraat, aanleg DWA-leiding ø250mm gres over een lengte van 750m
• Drietorenstraat, tijdelijke omleiding of overpompen van een bestaande waterloop ten behoeve van aanleg riolering en constructie van fietsbrug
• Drietorenstraat, aanleg DWA-leiding ø600mm beton over een lengte van 390m
...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534467

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen. Aangepaste documenten worden beschikbaar gesteld.