Grobbendonk
Rectificatie

Grobbendonk - Herentals: Aanleg fietspad en riolering langsheen N13 deel E313 - Wolfstee

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Grobbendonk
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boudewijnstraat 4
Plaats
Grobbendonk
Postcode
2280
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pieter Berghmans
Telefoon
+32 14507896
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14501618

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.grobbendonk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Grobbendonk - Herentals: Aanleg fietspad en riolering langsheen N13 deel E313 - Wolfstee

Referentienummer: Grobbendonk-175221/1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Opbraak van bestaande wegenis
- De aanleg van riolering, grachten en kopmuren
- Wegherstellingswerken
- Aanleg van nieuwe wegenis
- Aanleg van fietspaden in beton
- Aanleg van busperrons
- Aanplanten van bomen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525584

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-09-2017
Te lezen:
18-09-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

- termijn voor ontvangst van de inschrijving: 18/09/2017 om 11u ipv 12/09/17 - technisch verslag milieuhygiënisch onderzoek is toegevoegd - nieuw bestek en bijlagen ingevolge gewijzigde wetgeving - nieuwe samenvattende meetstaat in functie van het technisch verslag