Rectificatie

Beringen: N29: Doorstromingsbevorderende maatregelen Paalsesteenweg tussen E313 en N72 Kasteletsingel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290808

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290808

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beringen: N29: Doorstromingsbevorderende maatregelen Paalsesteenweg tussen E313 en N72 Kasteletsingel

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/57-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De aanneming heeft tot doel:
Het heraanleggen van de gewestweg N29 (gaande van de brug over de E313 tot voorbij het kruispunt van de Katermeerstraat), op grondgebied van de stad Beringen (hoofdzakelijk wegeniswerken, in beperkte mate rioleringswerken).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534582

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor het indienen van uw offerte dient u rekening te houden met terechtwijzend bericht art. 38.11.pdf