Rectificatie

Nieuwbouw van een gebouw van 31 sociale woningbouwen en een collectief ruimte – hoek van Lemairelaan en Saulnierstraat te 1080 St-Jan-Molenbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25331928
E-mail
prl@slrb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.slrb.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292697

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nieuwbouw van een gebouw van 31 sociale woningbouwen en een collectief ruimte – hoek van Lemairelaan en Saulnierstraat te 1080 St-Jan-Molenbeek

Referentienummer: SLRB-Projet Lemaire-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor Nieuwbouw van een gebouw van 31 sociale woningbouwen en een collectief ruimte – hoek van Lemairelaan en Saulnierstraat te 1080 St-Jan-Molenbeek in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536269

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Dit erratum betreft het punt II.2.5). De prijs is het enige gunningscriterium.

Overige nadere inlichtingen

Dit erratum betreft het punt II.2.5). De prijs is het enige gunningscriterium.