Rectificatie

BRUSSEL - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België-Renovatie dak - Traphal Balat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen SURMONT
Telefoon
+32 471170036
E-mail
Koen.surmont@buildingsagengy.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289999

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BRUSSEL - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België-Renovatie dak - Traphal Balat

Referentienummer: BRU-2017-220040-330A-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België-Renovatie dak - Traphal Balat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533161

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

metstaat in frans

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!