Provincie West-Vlaanderen
Rectificatie

Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel - dienstjaar 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Abdijbekestraat 9
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Detavernier
Telefoon
+32 50407155
E-mail
[email protected]
Fax
+32 50407102

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.west-vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290841

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel - dienstjaar 2018

Referentienummer: West-Vlaanderen-0880/2018/006-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- grondige ruimingswerken
- plaatselijke beschermingswerken aan de oevers
- plaatsen van geprefabriceerde betonelementen
- verzekeren van de waterafvoer gedurende de uitvoering
- onmiddellijk optreden met zowel materieel, personeel en materialen igv hoogdringende werken
-maken van afspraken en verplichtingen tov de aangelanden ivm geplande werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535486

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Extra document toegevoegd betreffende post 35f vulmengsel van kokoschips (naam document : aanzuigplaats.pdf)