Rectificatie

Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel - dienstjaar 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Abdijbekestraat 9
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Detavernier
Telefoon
+32 50407155
E-mail
veerle.detavernier@west-vlaanderen.be
Fax
+32 50407102

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.west-vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290841

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel - dienstjaar 2018

Referentienummer: West-Vlaanderen-0880/2018/006-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- grondige ruimingswerken
- plaatselijke beschermingswerken aan de oevers
- plaatsen van geprefabriceerde betonelementen
- verzekeren van de waterafvoer gedurende de uitvoering
- onmiddellijk optreden met zowel materieel, personeel en materialen igv hoogdringende werken
-maken van afspraken en verplichtingen tov de aangelanden ivm geplande werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535486

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Extra document toegevoegd betreffende post 35f vulmengsel van kokoschips (naam document : aanzuigplaats.pdf)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!