Rectificatie

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" - perceel 5 - Hijsinstallatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AGB Stad Deinze
Nationaal identificatienummer
BE 837 741 785
Postadres
Brielstraat 2
Plaats
Deinze
Postcode
9800
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Stevelinck
Telefoon
+32 93810726
E-mail
cindy.stevelinck@deinze.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.deinze.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" - perceel 5 - Hijsinstallatie

Referentienummer: 2017/257 - TED - hijsinstallatie CC

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212322 - Bouwen van theater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533055

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/12/2017 Plaatselijke tijd: 10.00.
Te lezen:
Datum: 20/12/2017 Plaatselijke tijd: 10.00.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/04/2018.
Te lezen:
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/04/2018.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/12/2017. Plaatselijke tijd: 10.00 Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: er is een publieke opening van de offertes voorzien.
Te lezen:
Datum: 20/12/2017. Plaatselijke tijd: 10.00 Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Communicatie
In plaats van:
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://cloud.3P.eu/Dowloads/1/2878/CU/2017.
Te lezen:
De aangepaste meetstaat (2 stuks) en het document Vraag en Antwoord wordt ter beschikking gesteld op : https://cloud.3P.eu/Dowloads/1/2878/CU/2017. Er dient rekening gehouden te worden met deze wijzigingen en dit op straffe van nietigheid.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-12-2017 10:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 10.00.