Rectificatie

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" - perceel 5 - Hijsinstallatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AGB Stad Deinze
Nationaal identificatienummer
BE 837 741 785
Postadres
Brielstraat 2
Plaats
Deinze
Postcode
9800
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Stevelinck
Telefoon
+32 93810726
E-mail
cindy.stevelinck@deinze.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.deinze.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" - perceel 5 - Hijsinstallatie

Referentienummer: 2017/257 - TED - hijsinstallatie CC

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212322 - Bouwen van theater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533055

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/12/2017 Plaatselijke tijd: 10.00.
Te lezen:
Datum: 20/12/2017 Plaatselijke tijd: 10.00.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/04/2018.
Te lezen:
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/04/2018.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/12/2017. Plaatselijke tijd: 10.00 Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: er is een publieke opening van de offertes voorzien.
Te lezen:
Datum: 20/12/2017. Plaatselijke tijd: 10.00 Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Communicatie
In plaats van:
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://cloud.3P.eu/Dowloads/1/2878/CU/2017.
Te lezen:
De aangepaste meetstaat (2 stuks) en het document Vraag en Antwoord wordt ter beschikking gesteld op : https://cloud.3P.eu/Dowloads/1/2878/CU/2017. Er dient rekening gehouden te worden met deze wijzigingen en dit op straffe van nietigheid.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-12-2017 10:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 10.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!