Rectificatie

Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Verviersstraat, Namenstraat en Gentplaats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Osman Kolčaković
Telefoon
+32 33384209
E-mail
osman.kolcakovic@stad.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291852

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Verviersstraat, Namenstraat en Gentplaats

Referentienummer: Antwerpen-GAC/2017/4958-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Verviersstraat, Namenstraat
en Gentplaats

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500259

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid stelt hierbij volgende documenten ter beschikking: 1. 4958_16230001K – Strengbericht; 2. 4958_16230001K – Strengstatistiek; 3. 4958_16230001K_Werktekening. Zie ook terechtwijzend bericht nummer 3.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!