Rectificatie

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Ernest Solvay 1
Plaats
Luik
Postcode
4000
NUTS-code
BE33 - Prov. Liège
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V. via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
Telefoon
+32 24327472
E-mail
ppcell@tucrail.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289262

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083307-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234160 - Maken van bovenleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537022

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 239-496828

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van UEA

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!