INFRABEL - Directie Asset Management
Rectificatie

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Ernest Solvay 1
Plaats
Luik
Postcode
4000
NUTS-code
BE33 - Prov. Liège
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V. via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
Telefoon
+32 24327472
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289262

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083307-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234160 - Maken van bovenleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

TR 083307 - Restwerken tussen Arlon en de Luxemburgse grens en de overbrugging van Hondelange

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537022

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 239-496828

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van UEA