Aquafin NV - Directie Asset Management
Rectificatie

A5089009 - Wilsene, vervangen 2 gescheurde toezichtputten (metselwerk)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Ernest Gils
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281396

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A5089009 - Wilsene, vervangen 2 gescheurde toezichtputten (metselwerk)

Referentienummer: AQFINFRA-A5089009-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Buiten dienst stellen collectoren
- Over pompen rioolwater
- Plaatsen en terug verwijderen tijdelijke doorvoerbuizen diam.600mm
- Afbreken van de bestaande putconstructies
- Plaatsen 4 berlinerwanden
- Uitvoeren grondwerken
- Uitvoeren nieuwe putten d.m.v. ter plaatse gestort beton
- Plaatsen van nieuwe deksels met bijhorende schachtelementen
- Aanbrengen verharding voor veldweg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524976

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende documenten worden toegevoegd: - Beproevingsverslag grondonderzoek - Meetresultaten