De Vlaamse Waterweg
Aankondiging van een opdracht

Kanaal Bossuit-Kortrijk te Moen (Zwevegem). Restauratie beschermd monument Sint-Pietersbrug.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg
Nationaal identificatienummer
0254.028.251_18001
Postadres
Guldensporenpark 105
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310895

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310895

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-ABS-18-008+-+VB+1-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   waterbouwkundige werken & diensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kanaal Bossuit-Kortrijk te Moen (Zwevegem). Restauratie beschermd monument Sint-Pietersbrug.

Referentienummer:   A B S-ABS-18-008 - VB 1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De restauratie en renovatie van de beschermde Sint-Pietersbrug op de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen (Zwevegem).

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45221115 - Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE254 - Arr. Kortrijk

Voornaamste plaats van uitvoering:   Moen (Zwevegem)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De werken omvatten:
- het voorzien van een veilige, afgesloten werfzone met werfbord
- het verwijderen van beplanting
- het opmeten van de bestaande en de nieuwe toestand met aanduiding van de verschillende onderdelen van de brug op het plan, evenals de opmaak van een ‘as-builtrestauratiedossier’.
- het verwijderen van de leuningen parallel met de vaarweg, de anti-parkeerpalen, bestrating, geleidingen en het brugdek
- het omzichtig verwijderen en tijdelijk stockeren van de originele blauwe hardsteen en kasseien op de landhoofden
- het omzichtig demonteren en transporteren naar het atelier voor hergebruik van de hameipoort, de balans, het bewegingsmechanisme, de leuningen op het brugdek, westelijk en oostelijk landhoofd
- het vernieuwen van de landhoofden: de fundering, blauwe steen en kasseien
- het vernieuwen van de trottoirboorden op de landhoofden
- de restauratie van stalen T-liggers, brugsloten en een sluitplaat op de landhoofden: zandstralen, onderdelen vernieuwen, aanbrengen nieuw conserveringssysteem
- het vernieuwen van de opleggingen
- de restauratie van de hameipoort, de balans en het bewegingsmechanisme uit staal: zandstralen, onderdelen vernieuwen met klinkverbindingen, aanbrengen nieuw conserveringssysteem
- het voorzien van enkele verdwenen onderdelen van de brug: stop, zwaaihendel, ketting, afdekplaat rotatieas
- het bouwen en plaatsen van een passend nieuw brugdek en uitkragend voetpad: staal- en houtconstructie met antislipvoorziening en klinkverbindingen
- het realiseren van een nieuwe stalen hangstangligger met klinkverbindingen
- de restauratie van de leuningen op het brugdek, westelijk en oostelijk landhoofd: zandstralen, onderdelen vernieuwen, aanbrengen nieuw conserveringssysteem
- het voorzien van nieuwe houten geleidingen naar het plan d.d. 1947
- het aanbrengen van een nieuw conserveringssysteem op alle stalen onderdelen
- het opmaken van een as-builtdossier en post-interventiedossier
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie F (Metaalconstructies) en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 3 behoren.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De opdrachtnemer voegt bij zijn offerte drie relevante referenties toe waaruit zijn technische bekwaamheid blijkt inzake het beheersen van het ambacht van het klinken van een brug. De referentiewerken werden gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar verricht. De lijst gaat vergezeld van certificaten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   25-06-2018

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   25-06-2018

Plaatselijke tijd:   09:30

Plaats:   Merelbeke

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Deze aankondiging betreft verbeteringsbericht nr. 1 ivm bestek ABS-18-008.
De bijlage is te downlaoden bij dit verbeteringsbericht (op E-Notification).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2018