Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatie

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen in de districten Geel en Antwerpen Perceel 1: district Geel Perceel 2: district Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246811
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293579

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293579

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen in de districten Geel en Antwerpen Perceel 1: district Geel Perceel 2: district Antwerpen

Referentienummer: AWV A'pen-O10-0-548_1M3D8E-17-74-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233229 - Onderhoud van bermen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze aanneming heeft tot doel om in de districten Geel en Antwerpen langsheen de gewest- en autosnelwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.
Deze aanneming omvat 2 toe te wijzen percelen (zie I, 2, art. 58 hierna in het bestek).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537168

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 240-498283

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
Te lezen:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. Rectificatiebericht nr 1 d.d. 22/12/2017: Volgende tekst werd toegevoegd aan het bestek op pag.72 12.4.1 : 'Voor perceel 1 (district Geel) is alle nodige signalisatie (inclusief op A-wegen) inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. Voor perceel 2 (district Antwerpen) is de nodige signalisatie NIET inbegrepen in de eenheidsprijs van het oprapen en verwijderen van alle zwerfvuil en afval. De botsers worden apart vergoed. ' Voor perceel 2 werd een nieuwe samenvattende opmetingsstaat toegevoegd bij documenten.

Overige nadere inlichtingen

-