Rectificatie

Aanleg fietspaden N726 tussen Toeristische weg en Transportlaan te Genk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290095

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290095

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg fietspaden N726 tussen Toeristische weg en Transportlaan te Genk

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/26-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233162 - Aanleggen van fietspad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de N726, tussen het kruispunt met de Toeristische weg en de Transportlaan. Het kruispunt met de Hengelhoefdreef wordt heringericht met een oversteekplaats voor fietsers. Dit kruispunt zal aangelegd worden met een middenberm die kan dienen als rustpunt voor fietsers zodat ze in twee keer de weg kunnen oversteken.
Aan de oostzijde wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien tussen het kruispunt Hengelhoefdreef en de brug over de E314. Het fietspad wordt naast de rijweg aangelegd, de rijweg wordt op de breedte van de bestaande toestand behouden. Het fietspad wordt aangelegd met de breedte van een dubbelrichtingsfietspad maar zal slechts toegelaten worden om in 1 richting te gebruiken (richting noorden). In de andere richting blijven de fietsers het bestaande gemarkeerde fietspad gebruiken aan de westzijde.
De brug wordt in het korte termijnscenario

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533159

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden digitaal toegevoegd aan het dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!