Elsene
Rectificatie

Bouw van een paviljoen (containerstructuur) voor de wachters van het Albert II-park in Elsene Opdracht met percelen. Perceel 1 - bouw van het paviljoen Perceel 2 - inrichting van de omgeving

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Elsene
Nationaal identificatienummer
0207.401.341_22835
Postadres
Elsensesteenweg, 168
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ixelles.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362807

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een paviljoen (containerstructuur) voor de wachters van het Albert II-park in Elsene Opdracht met percelen. Perceel 1 - bouw van het paviljoen Perceel 2 - inrichting van de omgeving

Referentienummer: Gemeente Elsene-2020-027-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212600 - Bouwen van paviljoen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Bouw van een paviljoen (containerstructuur) voor de wachters van het Albert II park in Elsene Opdracht met percelen. Perceel 1 - bouw van het paviljoen Perceel 2 - inrichting van de omgeving

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517537

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
03-07-2020 16:00
Te lezen:
17-08-2020 16:00

Overige nadere inlichtingen

-