Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2016.0981 Tunnels en kunstwerken - Schoonmaakdiensten

Het huidige opdracht is een bestellingsopdracht.
Dit bestek heeft als voorwerp de schoonmaakdiensten die nodig zijn om de kunstwerken en de tunnels (voor voertuigen, voetgangers, fietsers) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in volmaakte staat van properheid te houden. Deze prestaties omvatten :
• Sommige schoonmaakdiensten aan de installaties

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
90910000 - Reinigingsdiensten
90641000 - Diensten voor het reinigen van kolken
45452000 - Reiniging van de buitenmuren van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere bestellingen, die door de Aanbestedende Overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de diensten uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe, gedurende de gehele geldigheidstermijn van de opdracht, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag minstens €300 000 bedraagt en niet hoger is dan €1 900 000. De hiervoor vermelde bedragen zijn inclusief btw, maar zonder herziening. De door de aanbestedende overheid in de inventaris vastgestelde hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden, die aan de opdrachtnemer geen enkel recht geven, noch wat het totaal bedrag van de dienstbevelen aangaat, noch wat de te bestellen hoeveelheden per post aangaat, noch wat betreft de verhoudingen van de hoeveelheden opgegeven voor iedere post van de inventaris.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen :
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen.
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Art. 61 tot 66 : Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Economische en financiële draagkracht

De dienstverlener toont zijn financiële en economische draagkracht aan door referenties die bewijzen dat hij bekwaam is om de opdracht tot een goed einde te brengen. De inschrijver dient een verklaring voor te leggen waaruit een omzet blijkt van van minstens 3.000.000 EUR excl. BTW voor diensten als die waarop deze opdracht betrekking heeft, gerealiseerd per boekjaar gedurende de drie laatste jaren. In geval van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid moet minstens één van de partners dit minimumbedrag gerealiseerd hebben.
Voorwaarden gesteld door de aanbestedende overheid betreffende de financiële en economische draagkracht van de dienstverlener
Verplicht bij de offerte te voegen documenten
• het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's
• de balansen en jaarrekeningen van het laatste jaar
• een verklaring betreffende de totale omzet tijdens de drie jongste jaren
• een verklaring met vermelding van de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren
Het eigen vermogen van de dienstverlener moet op zijn minst gelijk zijn aan 500.000 euro. De totale omzet tijdens de drie jongste jaren moet op zijn minst gelijk zijn aan 3.000.000 euro.

Vakbekwaamheid

Krachtens artikel 72 van het Koninklijk Besluit van 15.07.2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken :
Verplicht bij de offerte te voegen documenten :
Art. 72, 1°:
Verplichtingen betreffende de kwaliteit van de diensten (artikel 72, 1° en artikel 77)
De inschrijver beschrijft de maatregelen die hij treft om de kwaliteit van zijn prestaties te waarborgen en van zijn organisatie door hieromtrent het (de) door onafhankelijke instanties opgestelde certifica(a)t(en) voor te leggen, die aantonen dat de dienstverlener aan bepaalde normen voldoet inzake kwaliteitsbewaking (kwaliteitsbewakingsregelingen die op de Europese normenreeks EN ISO 9001 : 2000 zijn gebaseerd en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese normenreeks EN45.000). Hij voegt daarenboven een exemplaar bij van het document dat door zijn maatschappij werd opgesteld betreffende de kwaliteitscontrole en de specifieke procedures ter zake die hij van plan is toe te passen in het kader van de onderhavige opdracht.
Art. 72, 3°:
De dienstverlener moet een personeelslijst alsook de kwalificatie van de uitvoerders van de schoonmaakdiensten in de vorm van een lijst met volgende punten voorleggen :
- naam;
- kwalificatie;
- ervaring met CV;
- diploma’s en opleidingen;
- certificaties.
Het voorgesteld personeel moet over de nodige technische ervaring beschikken om de schoonmaakdiensten te kunnen uitvoeren.
De bewijzen van de diploma’s, opleidingen en certificaties moeten aan de offerte toegevoegd worden.
Een junior heeft minstens 2 jaar relevante ervaring en een senior heeft minstens 6 jaar relevante ervaring.
Art. 72, 5° :
De dienstverlener bezorgt een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel weergeeft gedurende de drie jongste jaren.
Het gemiddeld aantal arbeiders en kaderleden gedurende de drie jongste jaren moet op zijn minst gelijk zijn aan 15 waarvan 5 kaderleden. De trimestriele aangiften van de sociale bijdragen voor deze drie jaar kunnen hierin dienst doen.
Art. 72, 6° :
De dienstverlener bezorgt de lijst van de ter beschikking gestelde materiële middelen, voor de correcte uitvoering van de taken verwacht van dit lastenboek.
- Voertuigen die een gemotoriseerde mechanische poetsbeurt met rollen of draaiende borstels in combinatie met waterstralen onder druk mogelijk maken met een schoonmaaksnelheid van meer dan 3 km/u.
- Voertuigen die gemotoriseerd mechanisch vegen van het wegdek mogelijk maken;
- Voertuigen die het mogelijk maken om te reinigen onder hoge of lage druk, met een schoonmaaksnelheid van meer dan 3 km/u.
- Materieel die het mogelijk maken om rioleringen te reinigen en te ontstoppen.
- Voertuigen die het mogelijk maken om in de hoogte te werken ( met meerdere personen).
Niet gelimiteerde lijst;
Art. 72,7°:
De inschrijver moet een lijst verschaffen van de opdrachten die hij heeft uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en die gelijkaardig zijn aan deze die het voorwerp uitmaken van de opdracht( in het domain van het reinigen van wegentunnels, spoorwegen, metros, industriele localen), met vermelding van de titel van de opdracht, het bedrag ervan, de inhoud van de uitgeoefende opdracht, de omvang van de project, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor deze werken bestemd waren, de zelf uitgevoerde en door onderaannemers uitgevoerde prestaties, alsook een uitleg hoe de desbetreffende opdracht vergelijkbaar is met de onderhavige op vlak van de gevraagde competenties.
De bij te voegen bewijzen zijn processen-verbaal van definitieve opleveringen, attesten of certificaten van goede uitvoeringen afgeleverd door de bevoegde autoriteiten.
De dienstverlener zal een lijst bijvoegen met voor elke referentie volgende inlichtingen:
- naam en adres van de bouwheer en de contactpersoon;
- bedrag van de uitgevoerde diensten;
- lokalisatie van de diensten;
- een beschrijving van door de dienstverlener zelf uitgevoerde diensten.
De volgende referenties worden gevraagd : (bedragen exclusief BTW)
* hetzij 2 opdrachten van 200.000 euro
* hetzij 3 opdrachten van 150.000 euro
* hetzij 4 opdrachten van 100.000 euro
De door de klant(en) ondertekende getuigschriften van goede uitvoering zullen eveneens bijgevoegd worden.
Art. 72, 8°:
De dienstverlener bezorgt een nota (max 4 pagina’s) die de middelen beschrijft die de inschrijver van plan is te gebruiken om de verschillende voorgeschreven termijnen voor de interventies na te leven en een nota die het “kwaliteit” systeem beschrijft dat de inschrijver van plan is in te richten om de organisatie en de traceerbaarheid van de preventieve en corrigerende onderhoudshandelingen te waarborgen.
Art. 72, 10°:
De aanduiding van welk deel van de opdracht de inschrijver eventueel van plan is om in onderaanneming te geven, excl. Btw.
In dit geval dient een lijst te worden bijgevoegd, waarop duidelijk de eventuele onderaannemers worden vermeld en welke gedeelten van de opdracht aan deze onderaannemer zullen worden toevertrouwd, alsmede de referenties van al deze eventuele onderaannemers (naam, adres, aard van de toevertrouwde opdrachten).

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A