Rectificatie

Restauratie Kasteel 't Hooghe - omgevingsaanleg Kasteelpark 't Hooghe te Kortrijk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Abdijbekestraat 9
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Charlotte Deduytsche
Telefoon
+32 50403482
E-mail
charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be
Fax
+32 50407102

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.west-vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Restauratie Kasteel 't Hooghe - omgevingsaanleg Kasteelpark 't Hooghe te Kortrijk

Referentienummer: West-Vlaanderen-0383/2016/002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- omvorming van de parking langs de Doorniksesteenweg
- aanleg van een groene voetgangersverbinding tussen de parking en het kasteel
- inkadering kasteelgebouw met dolomietverharding en groenaanleg
- optimaliseren dienstingang via Pypestraat
- herpositioneren van de compostruimte
- plaatsen overdekte fietsenstalling/afvalcontainerberging

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500384

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aanvullende documenten: Besteksdocumenten: 4 bijlagen Begeleidende documenten: 15 bijlagen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!