Stad Tongeren
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Herinrichting Vermeulenstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Tongeren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maastrichterstraat 10
Plaats
Tongeren
Postcode
3700
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bart Beunckens
Telefoon
+32 12800033
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.tongeren.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
BVBA Studiebureau Geotec
Nationaal identificatienummer
471835417
Postadres
Riemsterweg 117
Plaats
Martenslinde
Postcode
3742
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 89515343
E-mail
[email protected]
Fax
+32 89515344
Hoofdadres
http://www.tongeren.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1093/0H/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Stad Tongeren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maastrichterstraat 10
Plaats
Tongeren
Postcode
3700
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Dominique Jans
Telefoon
+32 12800032
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.tongeren.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Herinrichting Vermeulenstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   GT-160210-64

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichting Vermeulenstraat
Deze herpublicatie heeft tot doel bekend te maken dat het toepasselijke bestek (met ref. GT-160210-64) zoals hierna volgt wordt gewijzigd.
In paragraaf 'Uitvoeringstermijnen en -modaliteiten' (blz. 16/86) wordt punt 1 aangevuld met volgende bepalingen: "De aanbestedende overheid neemt zich voor om de werken medio april 2018 te laten aanvangen, evenwel zonder dat zij zich hiertoe verbindt. De aanbestedende overheid behoudt het recht om de aanvangsdatum hetzij vroeger, hetzij later vast te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 76 KB 14/1/2013. De aannemer kan uit voormeld voornemen dan ook geen enkel recht (op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie) putten."
Ingevolge deze wijziging wordt het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes opgeschoven naar donderdag 7 september ek. om 14u00.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE223 - Arr. Tongeren

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   30

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Belgische inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in art. 61, § 2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7° KB 15/7/2011 te bevinden.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid zelf het RSZ-attest, het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestand, en het attest ‘fiscale schulden’ via elektronische weg op overeenkomstig art. 60, § 1 KB 15/7/2011.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes, m.h.o. het bewijs dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 20, § 1/1 wet 15/6/2006 of artikel 61, § 1 en § 2, 3° KB 15/7/2011 bevindt:
• indien de inschrijver een rechtspersoon is: uittreksel uitgereikt door de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie (zie http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister);
• indien de inschrijver een natuurlijk persoon is: uittreksel uitgereikt door het gemeentebestuur van zijn domicilie.
De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, § 2 KB 15/7/2011.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige bewijsstukken volgens de bepalingen van art. 61, § 3 KB 15/7/2011.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ten einde zijn economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid aan te tonen, moet de inschrijver beschikken over een passende erkenning in toepassing van de wet 20/3/1991 en haar uitvoeringsbesluiten, of bij zijn offerte de bewijzen voegen dat hij voldoet aan de bij of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden om te worden erkend.
Deze werken behoren tot categorie C.
Louter indicatief: volgens de raming behoren deze werken tot klasse 2.

Eventuele minimumeisen:

Zie hierboven.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie hierboven.

Eventuele minimumeisen:

Zie hierboven.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   07-09-2017

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   06-12-2017

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
+32 22349499
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-08-2017