Afdeling Zeeschelde
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Zeeschelde, districten 2, 3 en 4

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frederik Van Overloop
Telefoon
+32 32246741
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280018

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   http://eten.publicprocurement.be/etendering/

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   mobiliteit en openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Zeeschelde, districten 2, 3 en 4

Referentienummer:   AZS-16EI1747-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Zeeschelde, districten 2, 3 en 4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen: 3

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

district 2

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp en aard: Onderhoudswerken op het land en dringende interventies van patrimonium onder A.4
Beschrijving van de opdracht beschreven.
Verdeling en Kenmerken: De Beneden-Zeeschelde, Boven-Zeeschelde (oost) en Rupel (District 2) zijn
waterwegen die aan het tij onderhevig zijn en dagelijks door scheepvaart bevaren worden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Uitdrukkelijke verlenging

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot onderstaande klassen behoren: Perceel nr. 1: klasse 5


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

district 3

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp en aard: Onderhoudswerken op het land en dringende interventies van patrimonium onder A.4
Beschrijving van de opdracht beschreven.
Verdeling en Kenmerken: De Kleine Nete, Grote Nete, Nete-afleiding en Beneden-Nete (District 3) zijn
waterwegen die deels aan het tij onderhevig zijn. Enkel de Beneden-Nete wordt dagelijks door scheepvaart
bevaren. De andere waterwegen worden enkel bevaren door kajaks en kano’s.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Uitdrukkelijke verlenging

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot onderstaande klassen behoren: Perceel nr. 2: klasse 3


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

district 4

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp en aard: Onderhoudswerken op het land en dringende interventies van patrimonium onder A.4
Beschrijving van de opdracht beschreven.
Verdeling en Kenmerken: De Demer, Dijle, Dijle-afleiding, Beneden-Dijle en Beneden-Zenne (District 4) zijn
waterwegen die deels aan het tij onderhevig zijn. Enkel de Beneden-Dijle wordt dagelijks door scheepvaart
bevaren . De andere waterwegen worden enkel bevaren door kajaks en kano’s.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Uitdrukkelijke verlenging

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot onderstaande klassen behoren: Perceel nr. 3: klasse 5


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de
nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte
te voegen.
De werken van de door onderhavige bestek geregelde
opdracht zijn gerangschikt in de categorie E en de
aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot
onderstaande klassen behoren:
Perceel nr. 1: klasse 5
Perceel nr. 2: klasse 3
Perceel nr. 3: klasse 5

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

A.5 BUDGETTAIRE BEPERKING
Het totaal van de uit te voeren opdrachten situeert zich binnen de budgettaire perken volgens onderstaande
bedragen zijn vastgesteld voor deze onderhoudsopdracht:
Perceel 1: 1.397.300,00 euro
Perceel 2: 436.800,00 euro
Perceel 3: 931.425,00 euro
Dit bedrag is richtinggevend en is geenszins bindend voor de aanbestedende overheid als jaarlijks te besteden
budget.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 128-262272

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   09:45

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   02-01-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   09:45

Plaats:   Vergaderzaal Zenne, 6de verdieping, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, te 2018 Antwerpen.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Digitaal te downloaden via de website
aanbestedingsdocumenten tegen betaling verkrijgbaar, kostprijs 53 euro. http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) en bankkaart.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 38606211
E-mail
[email protected]
Fax
+32 38606303
Internetadres
http://www.wenz.be/bestekken.html

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 38606211
E-mail
[email protected]
Fax
+32 38606303
Internetadres
http://www.wenz.be/bestekken.html

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-07-2017