TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw sporthal Oostbroek te Nevele: deel omgevingsaanleg

De gemeente Nevele wenst een nieuwe sporthal te laten optrekken ter hoogte van Oostbroek – Zeistraat 41 te Nevele. Deze opdracht wordt opgesplitst in verschillende deelopdrachten.
Onderhavige deelopdracht omvat omgevingsaanleg (aanleg sportterreinen, verharding, groenaanleg)
Vermoedelijke startdatum: februari 2016
Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Maes Jeroen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Vakbekwaamheid

- Erkenning
- Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3 tot 500.000 EUR, Categorie: C
De klasse dient overeen te stemmen met het totaalbedrag van de ingediende offerte.
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie referenties (incl. ondertekende tevredenheidsattesten) bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken, wegeniswerken en omgevingsaanleg (met een minimum aannemingsbedrag van 80% van het totaalbedrag van de ingediende offerte) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.