Rectificatie

Aankoop van vast meubilair op maat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federaal agentschap voor beroepsrisico's
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sterrenkundelaan 1
Plaats
Bruxelles
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Catherine Paesmans
Telefoon
-
E-mail
catherine.paesmans@fedris.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fedris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291591

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop van vast meubilair op maat

Referentienummer: FEDRIS-2017/8-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het project van aankoop van vast meubilair op maat kadert in de renovatiewerken voor binnenherinrichting van het gebouw dat wordt gebruikt door Fedris, volgens de principes van de "New way of working" (NWOW). Dit project zal in meerdere opeenvolgende fasen worden uitgevoerd, terwijl de activiteit in het gebouw behouden blijft.
Deze opdracht omvat divers meubilair zoals meubilair voor kitchenettes, vaste banken en scheidingswanden, bepaalde afwerkingen in schrijnwerk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535012

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De plannen voor de opdracht werden toegevoegd aan de opdrachtdocumenten. De opdrachtdocumenten werden aldus in die zin gewijzigd.