Aankondiging van een opdracht

EA Asfaltonderhoud 2018 e.v. Hellendoorn, Rijssen-Holten en Twenterand

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Rijssen-Holten
Nationaal identificatienummer
50839519
Postadres
Schild 17461 DD Rijssen, Postbus 2447460 AE Rijssen
Plaats
Rijssen
Postcode
7461 DD
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Mw Jeanet Nissink
Telefoon
+31 610041765
E-mail
j.nissink@rijssen-holten.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.rijssen-holten.nl

Adres van het kopersprofiel:   https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=81205

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=81205

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

EA Asfaltonderhoud 2018 e.v. Hellendoorn, Rijssen-Holten en Twenterand

Referentienummer:   81205

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een Openbare Europese aanbesteding conform de ARW 2016 voor Raamovereenkomsten voor asfaltonderhoud- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Twenterand. Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 1 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   6.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Asfaltonderhoud gemeente Hellendoorn voor 2018 en verder

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Hellendoorn.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Betreft het perceel asfaltonderhoud voor de gemeente Hellendoorn voor 2018 en verder.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   2.500.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De raamovereenkomst kent een looptijd van 1 jaar met een optie tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Asfaltonderhoud gemeente Rijssen-Holten voor 2018 en verder

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Rijssen-Holten.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Betreft het perceel asfaltonderhoud voor de gemeente Rijssen-Holten voor 2018 en verder.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   2.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De raamovereenkomst kent een looptijd van 1 jaar met een optie tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Asfaltonderhoud gemeente Twenterand voor 2018 en verder

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Twenterand.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Betreft het perceel asfaltonderhoud voor de gemeente Twenterand voor 2018 en verder.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   1.500.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De raamovereenkomst kent een looptijd van 1 jaar met een optie tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=81205.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=81205.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   nvt

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   19-02-2018

Plaatselijke tijd:   13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   3

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   19-02-2018

Plaatselijke tijd:   13:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   Opdracht is voor max 4 jaar (inclusief optiejaren) dus eind 2020 / begin 2021.

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Overijssel
Postadres
Egbert Gorterstraat 5
Plaats
Almelo
Postcode
7607 GB
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 883615555
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
gemeente Rijssen-Holten
Postadres
postbus 244
Plaats
Rjssen
Postcode
7460 AE
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 548-854854
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Zie negometrix.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gemeente Rijssen-Holten
Postadres
postbus 244
Plaats
Rijssen
Postcode
7460 AE
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 548-854854
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!