Rectificatie

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jesse Maes
Telefoon
+474 550913
E-mail
jesse.maes@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291005

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

Referentienummer: PCO-A/102-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De aanneming bestaat uit twee percelen.
- perceel 1 heeft betrekking op de werken uit te voeren op de autosnelwegen en gewestwegen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.
- perceel 2 heeft betrekking op de werken uit te voeren op de autosnelwegen en gewestwegen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534464

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

meetstaat en inschrijvingsformulier opgeladen