INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East
Rectificatie

TR 264304: Overeenstemming ARAB-AREI hoogspanningsposten en seininrichting onderstation.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Espace Solvay - Rue Ernest Solvay 1
Plaats
Luik
Postcode
4000
NUTS-code
BE332 - Arr. Liège
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V.
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281253

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TR 264304: Overeenstemming ARAB-AREI hoogspanningsposten en seininrichting onderstation.

Referentienummer: I-AM (TR)-264304-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45315500 - Middenspanningsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- de elektrische werken voor het in overeenstemming brengen van de hoogspanningsposten en seinonderstations met het AREI (met inbegrip van de plaatsing en de aansluiting van de MS-cellen en de vermogenstransformatoren);
- de plaatsing en aansluiting van de algemene laagspanningsborden;
- de plaatsing en aansluiting van de 1 kV-posten;
- de bouw van 3 nieuwe gebouwen (Athus, Bertrix en Liers) voor nieuwe hoogspanningsposten;
- de vernieuwing van lokalen;
- de plaatsing van kabels langs de sporen.
Deze werken worden betreffende een vijftiental verschillende plaatsen verdeeld, die deel van Area Zuidoost van Infrabel uitmaken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524818

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 145-300195

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-08-2017
Te lezen:
22-08-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
16-08-2017
Te lezen:
22-08-2017

Overige nadere inlichtingen

Uitstel van de openingsdatum van offertes.