Aankondiging van een opdracht

Josaphat project - Fase 1A van de ontwikkeling

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MSI Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, NV van publiek recht
Nationaal identificatienummer
876.515.952
Postadres
Brederodestraat 9
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marie Vanhamme
Telefoon
+32 28993807
E-mail
josaphat.phase1@sau.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.sau-msi.brussels

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cgbbbg.eur.clientsolutions.bakermckenzie.com/matters/mbcdcf/SitePages/Home.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting N.V. van publiek recht (MSI)
Nationaal identificatienummer
876.515.952
Postadres
Brederodestraat 9
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marie Vanhamme
Telefoon
+32 28993807
E-mail
josaphat.phase1@sau.brussels
Fax
-
Hoofdadres
http://www.sau-msi.brussels
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Gewestelijke stedelijke ontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Josaphat project - Fase 1A van de ontwikkeling

Referentienummer:   SAU-MSI-JOS-001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De overheidsopdracht heeft betrekking op:
- het ontwerpen van een stedelijk ontwikkelingsproject;
- het bouwen van ongeveer 336 woningen die op de private markt te commercialiseren zijn;
- het bouwen van ongeveer 112 gesubsidieerde woningen (Citydev), die te commercialiseren zijn bij kopers die over een gemiddeld inkomen beschikken;
- het bouwen van ongeveer 142 sociale huurwoningen, aan te kopen door de BGHM;
- het bouwen van ongeveer 26 sociale koopwoningen, aan te kopen door het Woningfonds;
- het bouwen van ongeveer 2.000 m² aan ruimtes bestemd als buurtwinkels en als kleine professionele ruimtes;
- de inrichting van ongeveer 18.500m² open ruimte inclusief uitgeruste publieke ruimtes (een plein, een hoofdweg, lokale wegen van het type Woonerven en tussenliggende voetgangerspaden) en publieke of semi-publieke groene ruimtes.
Het Beschrijvend Document bevat een gedetailleerde beschrijving van de overheidsopdracht.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   In Brussel, tussen de Leopold III-laan, de Wahislaan en de Latinis-, Gilisquet- en Henri Consciencelanen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Fase 1A van Josaphat betreft de volledige inrichting van een eerste residentiële wijk, met een oppervlakte van 3,6281 ha, omvattende de constructie van een toelaatbare bruto bovengrondse vloeroppervlakte van maximum 66.000 m², de uitrusting van deze wijk en de inrichting van het geheel van haar publieke ruimtes. Deze opdracht is verdeeld in 4 tranches (verder uiteengezet in punt 1.2 van de Dialooggids):
- Tranche I, met woningen die op de private markt te commercialiseren zijn, ruimtes bestemd als buurtwinkels en kleine professionele ruimtes, uitgeruste publieke ruimtes, publieke of semi-publieke groene ruimtes alsook de bijbehorende off-road parkeerplaatsen; deze tranche zal het ontwerp, de financiering, het tenuitvoerleggen en het gedelegeerd bouwheerschap voor de hierboven omschreven werken omvatten; voor deze tranche is het de bedoeling het grondaandeel van de constructies en de bijhorende private toegangen en omgevingswerken over te dragen, in een nog nader te bepalen vorm, mits betaling van een prijs die bestaat uit een te optimaliseren grondwaardefactor, te betalen door de Opdrachtnemer aan de MSI;
- Tranche II, met middelgrote koopwoningen, te commercialiseren bij kopers die beantwoorden aan de overeenkomstige inkomensvoorwaarden volgens de toepasselijke regelgeving, uitgeruste publieke ruimtes, publieke of semi-publieke groene ruimtes alsook de bijbehorende off-road parkeerplaatsen; deze tranche zal het ontwerp, de financiering, het tenuitvoerleggen van bovenvermelde bouwwerken omvatten alsook hun commercialisatie, voor een bruto ontwikkelingkost die een te optimaliseren subsidie bevat; de middelgrote koopwoningen zullen gesubsidieerd worden volgens de toepasselijke bepalingen, met dien verstande dat de ontwikkelaar uitgenodigd wordt de subsidies betaald door Citydev.brussels te minimaliseren;
- Tranche III, met sociale huurwoningen en collectieve ruimtes, in blok aan te kopen door de BGHM, uitgeruste publieke ruimtes, publieke of semi-publieke groene ruimtes, alsook de bijbehorende off-road parkeerplaatsen; deze tranche zal het ontwerp, de financiering en het tenuitvoerleggen van bovenvermelde bouwwerken omvatten, dit voor een te optimaliseren bruto ontwikkelingskost;
- Tranche IV, met sociale koopwoningen, in blok aan te kopen door het Woningfonds, met het oog op de uiteindelijke overdracht aan kopers die beantwoorden aan de overeenkomstige inkomensvoorwaarden volgens de toepasselijke regelgeving voor dit type woning, publieke of semi-publieke groene ruimtes, alsook de bijbehorende off-road parkeerplaatsen; deze tranche zal het ontwerp, de financiering en het tenuitvoerleggen van bovenvermelde bouwwerken omvatten, dit voor een te optimaliseren bruto ontwikkelingskost.
De prestaties hierboven zijn verder gedetailleerd in het Beschrijvend document.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   84

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   5/ Maximumaantal:   7

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Zowel de economische en financiële bekwaamheid als de technische en professionele bekwaamheid zullen beoordeeld worden in het stadium van de selectie van de Kandidaten overeenkomstig punt 3 van de Dialooggids. Indien meer dan zeven Kandidaten voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria, dan zal de Aanbestedende overheid de geselecteerde Kandidaten aanwijzen op basis van een evaluatie en een klassering van de Aanvragen tot deelname in het licht van de technische en professionele criteria en voornamelijk in het licht van de aangetoonde bekwaamheid in het beheersen van de kwalitatieve aspecten van vergelijkbare projecten (kwaliteit, stedenbouwkundige en architecturale integratie en coherentie, woonkwaliteit, sterke identiteit van de realisaties, milieuprestaties, beheer van het project) zoals die blijkt uit de referenties die verstrekt werden door de Kandidaten (cfr. punt 5.2 van de Dialooggids).

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Door het indienen van hun Aanvraag tot deelname aanvaarden de Kandidaten de inhoud van de dialoogprocedure, zoals beschreven in het Beschrijvend document, en aanvaarden zij eveneens dat zij gebonden zijn door de bepalingen ervan alsof het een voorcontract zou zijn. Als een Kandidaat hiertegen een bezwaar heeft dan moet hij dit melden overeenkomstig de punten 2.20 en 5.4 van de Dialooggids.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De lijst en de beknopte beschrijving van de voorwaarden voor deelname aan de overheidsopdracht zijn te vinden in het Beschrijvend document.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

De uitvoeringsmodaliteiten van de overheidsopdracht alsook de toepasselijke contractuele voorwaarden zullen bepaald worden in de loop van de dialoog.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Concurrentiegerichte dialoog

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   28-02-2018

Plaatselijke tijd:   18:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 30-03-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   7

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Deze aankondiging van de opdracht is opgesteld in Frans en Nederlands.
Deze opdracht wordt gegund in de vorm van een gezamenlijke opdracht in de zin van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten tussen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Citydev.brussels), het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA en de MSI, die de MSI aangeduid hebben om voor hen gezamenlijk op te treden als enige aanbestedende overheid in de zin van artikel 48 van de Wet inzake Overheidsopdrachten.
Het Josaphat-project is het eerste project van operationalisering van een strategische zone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd door de MSI in toepassing van een planningskader met strategische bepalingen die afgesproken zijn tussen de publieke overheden maar dat niettemin van een relatief lichte reglementaire regeling is voorzien. Deze intentie om een zo breed mogelijke vrijheid te bieden in de keuze van de middelen waarmee voldaan kan worden aan de ambities die de overheidsinstanties willen verwezenlijken met deze grondreserve, gaat hand in hand met een kwaliteitsvereiste die hoger is dan wat gewoonlijk het geval is voor private vastgoedpromoties in Brussel en met meer ruimte voor innovatie op alle vlakken van stedelijke inrichting, milieu en woningbouw.
Deze hoge kwaliteits- en innovatievereisten zullen bij elke dialoogstap beoordeeld worden door de toepassing van de gunningscriteria (cfr. punt 4 van het Beschrijvend document). De kandidaten worden erop gewezen dat het verloop van de dialoog zal kunnen leiden tot de uitsluiting van de voorstellen die de gevraagde kwaliteits- en innovatievereisten niet voldoende beantwoorden, niettegenstaande de economische kwaliteiten van de voorstellen die neergelegd en besproken zullen worden.
In deze context zal de keuze van de uitvoerders en in het bijzonder de keuze van het ontwerpteam uiterst belangrijk zijn.
De samenstelling van het ontwerpteam zal geanalyseerd worden tijdens een preliminaire fase van de dialoog en zal het voorwerp zijn van individuele oriëntatienota's (cfr. punt 5.5 van de Dialooggids). De kandidaten blijven niettemin vrij om hun ontwerpteam samen te stellen, zolang dit beantwoordt aan de minimale vereisten die opgenomen zijn in de Technische Fiches. De modaliteiten voor de toegang tot de aanbestedingsdocumenten (e-Room) kunnen worden opgevraagd op het adres josaphat.phase1@sau.brussels, met aanduiding van de namen en hoedanigheden van de persoon of groepering die toegang vraagt en het motief van hun vraag.
De aanvragen tot deelname moeten in het bijzonder de volgende formaliteiten respecteren:
- de identificatiegegevens (cfr. punt 1.2 van de presentatiegids); in geval van een consortium geldt dit voor alle leden van dit consortium;
- aanduiden van een enig aanspreekpunt, die als eerste contactpersoon voor de Aanbestedende overheid zal optreden tijdens de dialoog en, in geval van een consortium, een projectleider (cfr. 1.3 van de presentatiegids);
- een e-mail adres dat door de Aanbestedende overheid gebruikt kan worden voor de communicatie met de kandidaat (cfr. 1.7.3 van de Dialooggids);
- toevoegen van de verschillende vereiste documenten (waaronder ook de UEA(s) en de documenten die het voldoen aan de selectiecriteria bewijzen) (cfr. in het bijzonder 2.5, 2.10.1 en 3 van de Dialooggids);
- de aanvraag moet in het Frans of Nederlands opgesteld zijn (cfr.2.14 van de Dialooggids); de documenten die moeten aangehecht worden in bijlage en afgeleverd zijn door officiële instanties in een andere taal, moeten vertaald zijn in één van deze talen;
- er wordt eveneens een digitale drager, in de vorm van een gelabelde USB stick, meegeleverd.
Alle documenten die geen rekening houden met de vereiste structuur of met het aantal pagina's dat bepaald is voor elk element zullen simpelweg uitgesloten kunnen worden door de Aanbestedende Overheid.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - afdeling administratieve geschillen
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349923
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Op grond van artikel 15 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten moet een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden binnen de 15 dagen te tellen vanaf de dag volgend op de dag waarop de gemotiveerde gunningsbeslissing verzonden is naar alle betrokken kandidaten, deelnemers en inschrijvers.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017